Avís legal

1.Dades significatives

1.1.EDICIONES DEPORTIVAS CATALANAS, S.A.U. (en endavant LA COMPANYIA), es una entitat amb domicili social a l’avinguda de la Gran Via de L’Hospitalet, 163-167, L’ Hospitalet de Llobregat 08908-Barcelona, amb NIF A-08605503. La seva adreça de correu electrònic de contacte es: atencion.cliente@diariosport.com.

1.2. LA COMPANYIA està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, full 46.057, Foli 3.680, Sec. 2ª

1.3.Els continguts de la pàgina web:  https://www.campusfcbarcelona.com estan fets per LA COMPANYIA.

2. Objecte de l’Avís Legal i acceptació de l’usuari.

2.1. Aquest Avís Legal regula les condicions d’accés i utilització de la pàgina web: https://www.campusfcbarcelona.com (en endavant  “el lloc Web”), que LA COMPANYIA posa a disposició dels usuaris d’Internet.

2.2. S’entén per usuari qualsevol persona que accedeixi o utilitzi el lloc Web.

2.3. L’accés o utilització del lloc Web i qualsevol de les seves pàgines per un usuari, estigui o no , estigui o no registrar com a tal, implica l’acceptació sense reserves per aquest del present Avís Legal. Per tot això, preguem ho llegeixen atentament

3. Modificacions de les condicions de l’Avís Legal

LA COMPANYÍA podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar el present Avis Legal mitjançant la publicació de mencionades modificacions al lloc Web. Es responsabilitat de l’ usuari revisar el lloc Web i l’Avís Legal per a mantenir-se actualitzat del seu contingut.

4.Utilització del lloc Web.

L’usuari es compromet a fer ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grup de noticies) i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu.

4.1. Utilitzar el lloc Web, els seus continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, les bones costums i l’ordre públic. En conseqüència, s’obliga a no fer ús del lloc Web amb fins o efectes il·lícits o contraris al present Avis Legal, lascius dels interessos o drets de tercers o que de qualsevol forma pugui malmetre, inutilitzar o deteriorar el lloc Web o els seus serveis o, impedir un normal ús del lloc Web per a uns altres usuaris.

4.2. No destruir, alterar, inutilitzar o deteriorar les dades, programes o documents que es trobin al lloc Web.

4.3. No suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigues instal·lat al lloc Web.

4.4. No introduir programes, virus, macros o qualsevol altre dispositiu que causin o puguin causar qualsevol tipus d’alteració als sistemes informàtics de LA COMPANYIA o de tercers.

4.5. No reproduir, distribuir, realitzar comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, ni utilitzar informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del lloc Web o dels serveis oferts al mateix suport i per a qualsevol mitjà tècnic, sense autorització de LA COMPANYIA.

4.6. Fer ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple els comentaris, fòrums d’opinió etc..)  que LA COMPANYIA ofereixi al seu lloc Web i  a no emplear-ho per a incórrer en activitats il·lícites o contraries a la bona fe i a l’ordenament  legal; LA COMPANYIA es reserva al dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat publica o que, al seu judici, no resultaran adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, LA COMPANYIA no serà responsable de les opinions vertids pels usuaris a través dels fòrums, xats o unes altres eines de participació.

5.Accés al lloc Web

5.1. L’ accés i/o utilització del lloc Web per l’usuari, es lliure i gratuït.

5.2. Alguns dels serveis i continguts oferts per  LA COMPANYIA poden trobar-se subjectes a registres i/o a contractació prèvia i pagament d’un preu en la manera que determini en les Condicions Generals de Registre i Contractació, les quals es posaran a disposició de forma clara per a coneixement de l’usuari.

5.3. LA COMPANYIA podrà també establir unes Condicions Particulars d’obligat  compliment que regulen la utilització i/o contractació de certs productes o serveis específics que ofereixin a l’usuari a través del lloc Web. Per això, abans d’utilitzar i/o contractar aquests productes o serveis específics, l’usuari haurà de llegir atentament les corresponents condicions particulars creades a tal afecte per LA COMPANYIA. El registre i la utilització i/o contractació dels productes o serveis  que s’ofereixin al lloc Web, implicant l’acceptació  de les condicions generals y/o particulars que les regulin en la versió publicada per LA COMPANYIA en el moment en que es produeix aquest ús i/o contractació.

5.4. Per a la utilització i/o contractació de certs productes o serveis oferts per LA COMPANYIA al seu lloc Web i serà necessari que l’usuari es registri i aporti les seves dades personals en un formulari electrònic d’alta, dades que l’usuari facilitarà voluntàriament. L’usuari serà responsable d’ aportar informació veraç i lícita i de mantenir-la actualitzada. L’entrega de les dades sol·licitats al tràmit de registre, es obligatori per al procés de registre com usuari que quedi ultimat i s’entendrà com expressió inequívoca del consentiment de l’usuari per la inclusió de les seves dades personals en la corresponent base de dades de LA COMPANYIA. Tota la informació de les seves dades personals serà recollida i tractada d’acord amb l’establert a l’apartat 6 d’aquest Avís Legal i amb les condicions de registre.

5.5. Els menors de 14 anys no podran registrar-se ni contractar productes i serveis del Lloc Web. Si LA EMPRESA detecta el registre d’un menor de 14 anys, procedirà a cancel·lar el registre e impedir l’accés per dita persona a la utilització dels productes, serveis o continguts del lloc Web.

6.Protecció de dades personals

6.1. En compliment de la legislació aplicable, LA COMPANYIA informa a l’usuari que les dades personals que li puguin requerir com conseqüència del registre i utilització i/o contractació de productes i serveis oferts pel lloc Web seran objecte de tractament automatitzat amb la finalitat de garantir la protecció de les citades dades personals i realitzar la gestió, administració, prestació, ampliació, i millora de les seves activitats per a oferir un servei més personalitzat i eficaç.

6.2. En el cas dels menors de 14 anys es requereix el consentiment dels pares o tutors pel tractament de les seves dades personals. En cap cas es recaptaran del menor d’edat, dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimidat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests. En cas de que l’ Usuari faciliti dades a tercers, manifesta comptar amb el consentiment d’aquests i es compromès a traslladar a l’interessat,  titular d’aquestes dades, la informació obtinguda en la Política de Privacitat, eximint a LA COMPANYIA de qualsevol  responsabilitat en aquest sentit.

6.3. Utilitzem, previ consentiment exprés, les fotos, vídeos, etc. Dels nostres clients  per a compartir al nostre lloc Web, Xarxes Socials creades per LA COMPANYIA en plataformes externes.

Para a més informació sobre aquest punt,  preguem llegeixi la nostra  Política de Privacidad y Protección de Datos.

  1. Propietat intel·lectual e industrial. Tots els drets reservats.

7.1. Els codis fonts, programes d’ordinador, texts, dissenys, imatges, bases de dades, logos, estructura, marques i resta d’elements del lloc Web estan protegides per les Lleis i els tractats internacionals sobre la propietat intel·lectual e industrial.

7.2. Tots els drets de Propietat Industrial e Intel·lectual del lloc Web i dels seus continguts  i dels seus continguts pertanyen, com autor d’obra col·lectiva o com cessionària, a LA COMPANYIÍA o, en el seu cas, a terceres persones.

7.3. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Industrial y Intel·lectual titular  de LA COMPAÑÍA y de tercers.

7.4. L’usuari que envia informació de qualsevol tipus a LA COMPANYIA declara, garanteix i accepta que te el dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial o qualsevol altre dret de tercers, que aquesta informació no té caràcter confidencial i que aquesta informació no es perjudicial per a tercers.

Expressament l’usuari reconeix assumir la responsabilitat de la informació i imatges que subministri, arribant aquesta responsabilitat, sense cap restricció, a la exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la mateixa. El lloc Web no assumeix cap responsabilitat sobre el contingut d’aquestes comunicacions.

7.5. L’usuari pot visualitzar tots els elements del lloc Web, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu us personal i privat.

7.6. LA COMPAÑÍA proporciona l’usuari a informacions, serveis, programes o dades a Internet que poden pertànyer a terceres persones, i en aquest cas,  LA COMPANYIA no es fa responsable d’aquests continguts ni de quantes  reclamacions puguin derivar-se de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció de les mateixes.

7.7. A efectes del previst a l’ article  32.1 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, LA COMPANYIA s’oposa expressament a la utilització de qualsevol contingut d’aquest lloc Web amb la finalitat de realitzar ressenyes o revistes de premsa (press-clipping) sense comptar amb la prèvia autorització de LA COMPANYIA.

7.8. LA COMPANYIA es reserva el dret de decidir quan una informació subministrada per un usuari o apareguda al lloc Web va contra les polítiques i l’esperit del lloc Web i, per tant, quan es fa necessària la seva eliminació.

8.Missatges publicitaris

Els continguts integrats en la present pàgina Web conformen una obra única i estan posats a la disposició de l’usuari per part de LA COMPANYIA sota aquesta premissa. La voluntat de l’ usuari d’accedir a la informació i serveis posats a disposició del públic en aquesta pàgina Web suposa també l’acceptació  incondicional de rebre els missatges publicitaris inclosos a la mateixa, independentment del seu format, sense que sigui possible que l’usuari  rebi la informació  i serveis d’aquesta pàgina Web sense la recepció simultània dels missatges publicitaris incorporats a la mateixa. L’usuari, al sol·licitar a la mateixa. L’usuari, al sol·licitar l’accés a la pàgina Web de LA COMPANYIA, coneix que aquesta pàgina Web es financia principalment amb els ingressos derivats dels missatges publicitaris continguts a la mateixa. En conseqüència, queda terminantment prohibit per LA COMPANYIA a qualsevol usuari que desitgi  accedir i rebre els continguts d’aquesta pàgina Web la instal·lació de qualsevol tipus de software o tecnologia que permeti dissociar la recepció simultània de continguts informatius i serveis dels missatges publicitaris ubicats en la mateixa pàgina Web.  En caso de que el contingut de la present estipulació no sigui respectada, LA COMPANYIA es reserva el dret a denegar a l’usuari l’accés a aquesta pàgina pel temps que lliurement estimi així com l’exercici de les accions legals que correspondran  en defensa dels seus legítims interessos.

9.Enllaços a tercers

9.1. En el suposat de que al lloc Web es disposi d’enllaços o hipervíncles cap a altres llocs  d’ Internet, LA COMPANYIA no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas LA COMPANYIA assumirà responsabilitat alguna pels continguts de cap enllaç pertanyent a un lloc web, ni garanteix la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació que contengui al front dels hipervincles i altres llocs d’Internet.

Aquests enllaços es proporcionen únicament per informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts de informació sobre un tema en concret, i la inclusió d’un enllaç no implica l’aprovació de la pàgina web emplaçada per part de LA COMPANYIA.

9.2. LA COMPANYIA tant sols autoritza mencions als seus continguts en altres llocs web, sempre que siguin respectuosos, compleixen la legislació vigent i en cap cas reprodueixin, sense la deguda autorització, els continguts de LA COMPANYIA.

10. Utilització de cookies

Aquest lloc Web utilitza cookies per lo que preguem llegeixi atentament la nostra  Política de cookies.

11.Limitació de responsabilitat de LA COMPANYIA

11.1. LA COMPANYIA fa el possible per oferir la informació continguda al lloc Web de forma veraç i sense errors. En el cas que en cap moment es produeixi cap error d’aquest tipus, aliè  en tot moment a la voluntat de LA COMPANYIA, es procedirà  immediatament a la seva correcció en quant fos del seu coneixement.

1.2. LA COMPANYIA no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de l’ús de la informació que conté el seu lloc Web.

11.3. LA COMPANYIA no garanteix la disponibilitat permanent d’ accés a la pàgina Web o als serveis que aquesta ofereix per lo que queda especialment eximida de responsabilitat per deficiències de servei imputables al centre servidor o a xarxes de  connexió i pels danys que qualsevol virus informàtic o programa maliciós pogués causar.

11.4. Donat que part del contingut del lloc Web procedeix d’altres usuaris, LA COMPANYIA no pot garantir la correcció o  exactitud dels continguts bolcats  ni de les comunicacions emeses pels usuaris, ni tampoc la qualitat, seguretat o legalitat del que ofereix el lloc Web. L’usuari reconeix i accepta que la utilització del lloc  Web, així com la presentació dels serveix i l’adquisició dels mateixos, es realitza sota  el seu risc i la seva responsabilitat.

12. Comunicació

12.1. Als efectes del present Avís Legal, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre LA COMPANYIA i l’usuari, aquest s’haurà de dirigir  al Servei d’Atenció al Client mitjançant correu electrònic a marketing@diariosport.com  o bé mitjançant comunicació escrita dirigida al Departament d’Atenció al Client de LA COMPANYIA, a l’ Avinguda de la Granvia de L’Hospitalet, 163-167, L’ Hospitalet de Llobregat 08908-Barcelona

12.2. Les comunicacions de LA COMPANYIA a l’usuari es realitzen d’acord a les dades aportades per aquest al formulari electrònic de registre d’usuari.

12.3. L’Usuari no pot utilitzar el lloc Web o eines de comunicació per recopilar adreces, enviar spam o incloure el present Avís Legal o la política de privacitat. LA COMPANYIA pot revisar o filtrar els missatges els usuaris per controlar les activitats para controlar les activitats malicioses o el contingut prohibit. Si us plau, contacti amb l’atenció al client per a denunciar el correu brossa realitzat per altres usuaris.

13. Accions legals

LA COMPANYIA es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web y continguts, o pel incompliment de les presents condicions.

14.llei aplicable i jurisdicció

14.1. El present Avís Legal serà interpretat i es regirà per les seves pròpies clàusules i per la legislació espanyola vigent.

14.2. Per a qualsevol controvèrsia, les parts es sometent als Jutjats i Tribunals del domicili de LA COMPANYIA.