Condiciones de contratación

1. DADES IDENTIFICATIVES I ACCEPTACIÓ 

Les presents condicions generals de contractació (en endavant les “Condicions Generals”) regulen els serveis oferts a la pàgina web https://www.campusfcbarcelona.com/ (en endavant la “Pàgina Web”) i son subscrites:

D’una part, la companyia EDICIONES DEPORTIVAS CATALANAS, S.A.U. (en endavant la “COMPANYÍA”), és una entitat amb domicili social a  l’Avinguda de la Gran Via de L’Hospitalet, 163-167, L’Hospitalet de Llobregat 08908 – Barcelona, i amb NIF  A-08605503, la qual s’encarrega de l’organització i desenvolupament del Campus Barça Academy SPORT (en endavant el “Campus” i/o els  “Serveis”). 

I de l’altre part, pel “Participant” (en el cas de ser menor d’edat, els pares o els seus representants legals del menor de manera indistinta).


2. OBJECTE

L’objecte de les presents Condicions Generals és regular la relació contractual entre la Companyia i els Participants que contracten els serveis, oferts mitjançant el lloc https://www.campusfcbarcelona.com/, on apareixen les característiques dels serveis, el preu, la duració, les condicions de reserva, promocions, codis de descompte, etc.

3. DEFINICIÓ E INTERPRETACIÓ D’AQUESTES CONDICIONS GENERALS

Les presents Condicions Generals estan subjectes al que disposa la legislació espanyola i, en concret, a la Llei 7/1998, del 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació i a la Llei 26/1984, del 19 de juliol, General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i la resta de la Legislació d’aplicació, obligant a les parts, mitjançant la seva acceptació al seu compliment. 

Les presents Condicions Generals podran ser guardades i impreses pel Participant. La Companyia no procedirà a l’arxiu lògic dels formularis d’inscripció dels Participants en suport accessible a aquests, limitant-se a remetre les presents condicions al correu electrònic de confirmació de reserva.  

La modificació o correcció de les dades per part del Participant haurà de ser notificada de forma immediata a la Companyia a través del correu electrònic següent: campusfcbarcelona@diariosport.com 

4. ACTIVITATS I EXCURSIONS

Les descripcions d’activitats i/o excursions que figuren al programa, són orientatives podent ser substituïdes per unes altres o que no es puguin fer.    

5. RESERVA I PAGAMENT

Els serveis poden reservar-se a través de la Pàgina Web, després d’omplir oportunament el formulari d’inscripció i procedent al pagament mínim del 50% del preu dels Serveis.           

EEl pagament pot efectuar-se mitjançant transferència bancària al compte habilitat per tal efecte o bé mitjançant targeta de crèdit/dèbit.

Un cop realitzada la reserva dels serveis, la COMPANYA enviarà al Participant una comunicació escrita confirmant haver rebut la sol·licitud de reserva i comprometin-se a gestionar-la comprovant la disponibilitat dels Serveis. 

En cas d’haver dut a terme la reserva abonant el pagament del 50% del preu dels Serveis, el Participant disposarà fins al 5 de juny del 2023 per efectuar el pagament de la quantitat restant, utilitzant el mateix mètode de pagament que el primer pagament inicial.

Si qualsevol dels dos pagaments referits anteriorment no es realitzés en el termini indicat, la COMPANYIA es reserva el dret de cancel·lar la reserva del Participant, a més d’imposar una penalització econòmica, segons s’indica més endavant a la política de cancel·lació.

Qualsevol descompte o promoció haurà de fer-se efectiva al  moment de formalitzar el formulari d’inscripció, sense poder sol·licitar l’aplicació d’un descompte o promoció amb posterioritat.   

6. PREUS I RECÀRRECS

A la pàgina Web s’especifiquen tots els preus dels Serveis i qualsevol suplement o recàrrec que s’apliqui. El preu aplicable serà l’indicat al formulari d’inscripció.

7. MODIFICACIONS PER PART  DE LA COMPANYIA

La COMPANYIA s’esforçarà al màxim per mantenir els plans d’acord amb l’establert, però es reserva el dret de modificar o cancel·lar el programa si sorgeixen circumstàncies no previstes. En cap cas, la cancel·lació dels Serveis suposarà compensació i/o cap indemnització a favor dels participants, excepte la devolució dels imports abonats.

8. RESPONSABILITAT DE LA COMPAÑÍA

En participar al Campus, el Participant pot estar exposat a certs riscos com accident, forces de la natura, etc. , els quals són assumit pel Participant. El Participant renuncia a exigir qualsevol mena de responsabilitat a la COMPANYIA i als seus empleats per a qualsevol lesió, pèrdua, dany, accident, cost o retard causat o relacionat amb els Serveis. El Participant entén que està participant sota la seva responsabilitat (si és un menor, els pares o tutors legals assumeixen aquesta responsabilitat) i eximeixen a la COMPANYIA I llurs empleats de qualsevol responsabilitat quant a salut i seguretat.

9. POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ I REEMBORSAMENT

Qualsevol sol·licitud de cancel·lació haurà de realitzar-se mitjançant l’enviament d’un mail l’aadreçcampusfcbarcelona@diariosport.com o a l’adreça postal indicada a la capçalera, en el que haurà d’indicar el nom i cognoms del Participant i del seu responsable legal, el campus contractat i el motiu de la cancel·lació.

La sol·licitud de cancel·lació serà correctament rebuda únicament després de la confirmació de la COMPANYIA la seva correcta recepció, per això, la data de la cancel·lació serà la data en la qual la COMPANYIA rep la declaració signada.

La política de cancel·lació de les inscripcions al Campus es regirà d’acord amb les següents condicions:

a) En cas de cancel·lacions per raons mèdiques: aquelles declaracions que estiguin motivades per raons mèdiques, hauran de tenir la següent política de reemborsament

 1. A les cancel·lacions de Participants que disposin d’una baixa medica certificada per malaltia greu o traumatisme amb anterioritat a l’inici del Campus, se’ls reemborsarà l’import abonat menys 60 € concepte de despeses de manutenció.       
 2. A les cancel·lacions de participants que disposin d’una baixa mèdica certificada per malaltia greu o traumatisme ocorregut durant el Campus, se’ls reemborsarà l’import abonat menys 20 euros per cada dia de Campus que hagin gaudit en concepte de despeses de manutenció

b) En cas de cancel·lacions per qualsevol altra raó: Aquelles cancel·lacions que no estiguin motivades per raons mèdiques i/o força major, tindran la següent política de reemborsament

 1. A les cancel·lacions fins  20 dies abans de l’inici del Campus es reemborsarà el 75% de l’import abonat.
 2. A les cancel·lacions fins  15 dies abans de l’inici del Campus es reemborsarà el 50% de l’import abonat.
 3. A les cancel·lacions dins dels 14 dies abans de l’inici del Campus no es reemborsarà cap import.

La data de la Cancel·lació serà la data en la qual la COMPANYIA rebi la declaració signada.     

10. NECESSITATS ESPECIALS

Qualsevol necessitat especial del Participant haurà de ser notificada a la COMPANYIA en el moment de la sol·licitud d’inscripció, pugen ser acceptada o rebutjada per la COMPANYIA per  motius de disponibilitat i/o recursos. 

En cas de no informar de les necessitats especials del Participant en la sol·licitud d’inscripció, la COMPANYIA es reserva el dret de cancel·lar la reserva en qualsevol moment.

A més, el Participant estarà subjecte als càrrecs de cancel·lació previstos en el punt 9 de les presents Condicions Generals. 

11. ASSISTÈNCIA MÈDICA

En el cas que per qualsevol circumstància el Participant necessiti assistència sanitària, la COMPANYIA estarà autoritzada per a adoptar les mesures que siguin oportunes i , en particular, a requerir assistència sanitària i/o permetre el seu ingrés en un centre sanitari seguint les recomanacions mèdiques.

12. FOTOGRAFIES DELS PARTICIPANTS 

El Participant accepta i coneix que la COMPANYIA farà fotografies dels Participants durant el desenvolupament dels Serveis, atorgant-li autorització. La COMPANYIA podrà utilitzar les fotografies en mitjans propis del grup PREMSA IBÈRICA MITJANA a l’efecte de promocionar les diferents edicions dels Serveis, a tot el món i pel màxim temps permès. Així mateix, la COMPANYIA podrà cedir les fotografies dels participants en el Futbol Club Barcelona, ​​a l’efecte de promocionar i divulgar les activitats del Campus a través de mitjans pertanyents o gestionats pel Futbol Club Barcelona.

13. PROTECCIÓ DE DADES

1. ¿Qui és el Responsable del tractament de les teves dades personals?

Identitat: EDICIONES DEPORTIVAS CATALANAS S.A.U.

Domicili: Avinguda de la Granvia de l’Hospitalet, 163-169 08908 L’Hospitalet del Llobregat 

Telèfon: 93.265.53.53

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpo@grupozeta.es

2. ¿Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

En compliment de el disposat al Reglament Europeo 2016/679 General de Protecció de Dades i de qualsevol llei nacional que es pugui aplicar, t’informem que a Ediciones Deportivas Catalanas S.A.U. tractem les dades personals que ens facilites, inclosos especialment els de salut obtinguts, per a les següents finalitats:  

 1. Realitzar el procés de comptabilitat;
 2. Complir amb les obligacions fiscals vigents;
 3. Per la gestió de l’alta del menor com a participant del Campus Barça Academy-SPORT i la seva participació al mateix.  
 4. Per la gestió i comunicació de qüestions relacionades amb el Campus Barça Academy – SPORT. 

3. ¿Per quant temps conservarem les teves dades? 

Les teves dades seran conservades mentre duri la relació contractual, sempre que no sol·licitis la seva supressió, així com durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals pertinents.

4. ¿Quina és la legitimació pel tractament de les teves dades personals?

La base legítima pel tractament de les teves dades personals radica en: 

 • L’execució d’un contracte amb Ediciones Deportivas Catalanas, S.A.U. per a les finalitats(i), (iii) y (iv). 
 • El compliment de les obligacions legals que siguin d’aplicació, entre d’altres, com la prevenció d’abusos i fraus i la cessió de les teves dades a organismes públics, per a la finalitat (ii) anterior.

5. ¿A quins destinataris es comunicaran les teves dades personals?

Les teves dades personals i les del menor no seran cedits a tercers, menys en el cas que resulti necessària la intervenció de tercers per la prestació del servei contractat (per exemple, a entitats bancàries i/o financeres propietàries dels mitjans de pagament utilitzats ) . En aquest sentit, les teves dades personals i les del menor seran cedits a FC Barcelona i  als hotels del Campus en els que s’allotja  el menor (http://www.campusfcbarcelona.com/es/paginas/sedes-futbol-15.html), per resultar estrictament necessària la seva intervenció dels mateixos per a la prestació del servei contractat. 

A més, les teves dades també podran ser cedides a organismes i autoritats públiques (administratives o judicials) en aquells casos en els quals una norma legal així ho estableixi.

6. ¿Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades personals i com pots exercir-los?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si a Ediciones Deportivas Catalanas, S.A.U. estem tractant dades personals que et concerneixen, o no.

En qualsevol moment tens dret a exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tracte de les meves dades i /o de les dades de caràcter personal del seu fill/a mitjançant un email amb les seves dades personals a campusfcbarcelona@diariosport.com. Així  mateix, tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser escollits.

A determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, que únicament els conservaríem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

A determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. Ediciones Deportivas Catalanas, S.A.U. deixarà de tractar les dades, menys en cas de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pots exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si desitja exercir qualsevol dels seus drets pots dirigir-te a través d’una comunicació escrita a l’adreça de correu electrònic campusfcbarcelona@diariosport.com, o bé, a la nostra adreça postal a Barcelona, carrer Consell de Cent, 425-427 08009. La sol·licitud d’exercici de qualsevol dels teus drets haurà d’anar acompanyada d’una còpia del document oficial que t’identifiqui (DNI, carnet de conduir o passaport).

Per últim t’informem que pots dirigir-te a l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents para a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

14. LEGISLACIÓN APLICABLE I FUR LEGAL

El present Contracte s’interpretarà i regirà conforme la legislació espanyola.

LA COMPANYIA i el Participant es comprometen a intentar resoldre de manera amistosa qualsevol acord que pogués sorgir durant el desenvolupament dels Serveis, prèviament a acudir a la jurisdicció contemplada. 

En el suposat cas que sorgís qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents Condicions Generals, ambdues parts se sotmetran, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya) .